Fins a 150 € per domiciliar la teva nòmina?
Siguis com siguis, som la teva banca

Targeta de crèdit imagin

Gaudeix de tots els avantatges que té per a tu
i paga al teu ritme a final de mes les teves compres del dia a dia.

Veure targeta

Algunas coses que podràs fer
amb aquesta targeta de crèdit 1

Les teves compres del dia sense costos ni interessos (0% TAE).

Sense comissions d'emissió ni manteniment. 2

Pagar a terminis les teves compres còmodament segons les teves necessitats. 3

Reservar hotels i llogar vehicles sense problemes.

Gaudir d'excel·lents tipus de canvi en les teves compres a l'estranger.

Pagar en monedes extrangeres sense cost.

Treure diners a dèbit arreu del món sense comissions.* 4

*L'entidad titular del caixer sí que et podria cobrar pel seu ús.

Una targeta on
tot són avantatges

Una targeta a l'abast de tots. Pagar ara mateix és cosa del passat.

 • Guanya flexibilitat: les teves compres d'avui es carreguen a final de mes.

 • Gaudeix de més agilitat: compra avui i paga al teu ritme en els terminis que necessitis.

 • Acceptada en tota mena de comerços, tant nacionals com internacionals.

 • Experiència 100% digital: fes qualsevol operació des de l'app.

Veure targeta
S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
When calling function "multimediaResource", required parameter "altImg" (parameter #3) was specified, but had null/missing value.

----
Tip: If the parameter value expression on the caller side is known to be legally null/missing, you may want to specify a default value for it with the "!" operator, like paramValue!defaultValue.
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #function multimediaResource(damItemP... [in template "554383#554429#897797" in function "multimediaResource" at line 26, column 1]
	- Reached through: ${multimediaResource(story.damRecurso... [in template "554383#554429#897797" at line 141, column 35]
----
1<#function getBackgroundColor choice> 
2  <#assign backgroundColor = '#FFFFFF'/> 
3 
4  <#if choice != ""> 
5    <#if choice == 'white'> 
6      <#assign backgroundColor = "#FFFFFF"> 
7    </#if> 
8    <#if choice == 'green-50'> 
9      <#assign backgroundColor = "#00E9C5"> 
10    </#if> 
11    <#if choice == 'gray-10'> 
12      <#assign backgroundColor = "#F5F5F5"> 
13    </#if> 
14    <#if choice == 'gray-gradient'> 
15      <#assign backgroundColor = "linear-gradient(180deg, #E0E0E0 0%, #FFFFFF 100%)"> 
16    </#if> 
17    <#if choice == 'green-gradient'> 
18      <#assign backgroundColor = "linear-gradient(90deg, #00EABF 0%, #00F198 100%)"> 
19    </#if> 
20  </#if> 
21 
22  <#return backgroundColor> 
23 
24</#function> 
25 
26<#function multimediaResource damItemPath txtBrightcoveId altImg> 
27 
28  <#assign result = "<pre>ERROR</pre>"> 
29 
30  <#if damItemPath != '' || txtBrightcoveId != ''> 
31 
32    <#assign 
33      imageMatches = damItemPath?matches('.*.(gif|png|bmp|jpg|jpeg|webp)/.*') 
34      videoMatches = damItemPath?matches('.*.(mp4|avi|mkv|mov)/.*')> 
35 
36    <#if imageMatches> 
37 
38      <#assign result><div class="image-wrapper"><img alt="${altImg}" data-src="${damItemPath}"></div></#assign> 
39 
40    <#elseif videoMatches> 
41 
42      <#assign result><div class="video-wrapper"><div class="control-play"><button class="play-video btn-icon"><img alt="${altImg}" src="${themeDisplay.getPathThemeImages()}/d2/icons/button-circle-play.svg"></button></div><video><source src="${damItemPath}" type="video/${videoMatches?groups[1]}"></video></div></#assign> 
43 
44    <#elseif txtBrightcoveId != ''> 
45 
46      <#assign result> 
47 
48        <div class="brightcove-wrapper"><iframe allow="encrypted-media" allowfullscreen="" src="https://players.brightcove.net/5748441735001/uOAXnkswa_default/index.html?videoId=${txtBrightcoveId}"></iframe></div> 
49 
50      </#assign> 
51 
52    </#if> 
53 
54  </#if> 
55 
56  <#return result> 
57 
58</#function> 
59 
60<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
61 
62<#if selColorDeFondo?? && (selColorDeFondo.getData() != "" || damImagenFondo.getData() != "")> 
63 
64  <#assign backgroundStyle = "" 
65    imagePath = "" 
66    backgroundColor = "" 
67    repeatable = "" 
68    backgroundSize = "" 
69    backgroundPosition = "" 
70  /> 
71 
72  <#if damImagenFondo.getData() != ""> 
73    <#assign imagePath = "url('" + damImagenFondo.getData() + "')"> 
74  </#if> 
75 
76  <#assign backgroundColor>${getBackgroundColor(selColorDeFondo.getData())}</#assign> 
77 
78  <#if damImagenFondo.txtImagenFondoRepetible.getData() != ""> 
79    <#assign repeatable = "background-repeat:" + damImagenFondo.txtImagenFondoRepetible.getData()/> 
80  </#if> 
81 
82  <#if damImagenFondo.txtImagenFondoAncho.getData() != "" || damImagenFondo.txtImagenFondoAlto.getData() != ""> 
83    <#assign backgroundSize = "background-size:" + damImagenFondo.txtImagenFondoAncho.getData() + " " + damImagenFondo.txtImagenFondoAlto.getData()/> 
84  </#if> 
85 
86  <#if damImagenFondo.txtImagenFondoPosicionHorizontal.getData() != "" || damImagenFondo.txtImagenFondoPosicionVertical.getData() != ""> 
87    <#assign backgroundPosition = "background-position:" + damImagenFondo.txtImagenFondoPosicionHorizontal.getData() + " " + damImagenFondo.txtImagenFondoPosicionVertical.getData()/> 
88  </#if> 
89 
90  <#if imagePath != "" && backgroundColor != ""> 
91 
92    <#assign backgroundStyle = "background: " + imagePath + "," + backgroundColor/> 
93 
94  <#elseif imagePath == "" && backgroundColor != ""> 
95 
96    <#assign backgroundStyle = "background: " + backgroundColor/> 
97 
98  <#elseif imagePath != "" && backgroundColor == ""> 
99 
100    <#assign backgroundStyle = "background: " + imagePath/> 
101 
102  </#if> 
103 
104  <#assign style = [backgroundStyle, repeatable, backgroundSize, backgroundPosition]?join(";")> 
105</#if> 
106 
107<#assign thereIsIntersection = damSvgIntersection?? && damSvgIntersection.getData() != ''> 
108 
109<div id="<@portlet.namespace />" class="d2 mega-card container-fluid ${thereIsIntersection?then('pb-0', '')}" style="${style}"> 
110 
111  <div class="container"> 
112    <#if htmlTitulo?? && htmlTitulo.getData() != ""> 
113      <div class="row"> 
114        <div class="col-12 px-0 text-${htmlTitulo.selTitleAlineacion.getData()}"> 
115          ${htmlTitulo.getData()} 
116        </div> 
117      </div> 
118    </#if> 
119 
120    <#if txtDescripcion?? && txtDescripcion.getData() != ""> 
121    <div class="row"> 
122      <#assign cssClass = ""> 
123      <#if txtDescripcion.selDescripcionAlineacion.getData() == "left"> 
124        <#assign cssClass></#assign> 
125      <#elseif txtDescripcion.selDescripcionAlineacion.getData() == "center"> 
126        <#assign cssClass>offset-sm-3</#assign> 
127      <#elseif txtDescripcion.selDescripcionAlineacion.getData() == "right"> 
128        <#assign cssClass>offset-sm-6</#assign> 
129      </#if> 
130      <div class="col-12 col-sm-6 d-sm-block body-lg my-3 text-${txtDescripcion.selDescripcionAlineacion.getData()} ${cssClass}"> 
131        ${txtDescripcion.getData()} 
132      </div> 
133    </div> 
134    </#if> 
135 
136    <div class="row stories"> 
137    <#list sepCard.getSiblings()> 
138 
139      <#items as story> 
140 
141        <#assign resource>${multimediaResource(story.damRecursoMultimedia.getData(), story.txtBrightcoveId.getData(), story.damRecursoMultimedia.getAttribute("alt"))}</#assign> 
142 
143        <#if story.selOrientacion.getData() == 'maximized'> 
144          <#if resource?has_content> 
145          <div class="story maximized"> 
146            ${resource} 
147          </div> 
148          </#if> 
149        <#else> 
150 
151          <#assign cardBackground>${getBackgroundColor(story.selCardColorDeFondo.getData())}</#assign> 
152          <#assign 
153            orientacion   = story.selOrientacion.getData() 
154            orderRecurso   = (orientacion == 'left')?then('order-1', 'order-2') 
155            orderDescripcion = (orientacion == 'left')?then('order-2', 'order-1') 
156          /> 
157 
158          <div class="story" style="background:${cardBackground}"> 
159            <#if resource?has_content> 
160            <div class="${orderRecurso}"> 
161              ${resource} 
162            </div> 
163            </#if> 
164            <#if (story.htmlDescripcion?? && story.htmlDescripcion.getData()?has_content) || (story.htmlDescripcion.htmlCaja?? && story.htmlDescripcion.htmlCaja.getData()?has_content)> 
165            <div class="${orderDescripcion} body"> 
166              <#if story.htmlDescripcion?? && story.htmlDescripcion.getData()?has_content> 
167              <div class="description"> 
168                ${story.htmlDescripcion.getData()} 
169              </div> 
170              </#if> 
171              <#if story.htmlDescripcion.htmlCaja.getData() != ''> 
172                <#list story.htmlDescripcion.htmlCaja.getSiblings()> 
173 
174                  <div class="box-wrapper"> 
175 
176                    <#items as box> 
177                      <#if box.getData() != ''> 
178                      <div class="box detail ${box.selTamanyoCaja.getData()} ${box.selColorFondoCaja.getData()}"> 
179                        ${box.getData()} 
180                      </div> 
181                      </#if> 
182                    </#items> 
183 
184                  </div> 
185                </#list> 
186              </#if> 
187 
188            </div> 
189            </#if> 
190          </div> 
191 
192        </#if> 
193 
194      </#items> 
195 
196    </#list> 
197    </div> 
198 
199  </div> 
200 
201  <#if thereIsIntersection> 
202    <div class="intersection"> 
203      ${dlUtil.svgContent(damSvgIntersection.getData(), groupId)} 
204    </div> 
205  </#if> 
206</div> 

Localitza en un instant totes les teves compres

Des del Wallet podràs veure en tot moment:

 • Les targetes contractades.

 • Podràs activar o bloquejar una targeta o demanar-ne una de nova.

 • El detall de cada compra (data, import, etc.).

 • El crèdit utilitzat.

 • El crèdit del que disposes.

 • Paga en còmodes terminis.

 • Passa diners de la targeta al teu compte. 5

 • Baixa't la targeta al teu mòbil.

Com puc demanar
la meva targeta imagin crèdit?

Baixa't l'app d'imagin.

Introdueix les teves dades personals i de contacte.

Des de l'app, accedeix a la secció Wallet.

Fes clic a “Demana una altra targeta imagin”.

Tria imagin crèdit i comença el procés de contractació.

Tens algun dubte? T’ajudem

T’expliquem en detall tot el que has de saber.

Més informació

Altres productes imagin

Targetes

Descobreix les targetes que et posen les coses fàcils!

Treu diners en caixers

Als més d'13.000 caixers de CaixaBank.

Shop Wivai

L'últim en tecnologia t'espera a la nostra app!

Bizum

Paga a l'instant a qualsevol banc sense comissions.

Som el que fem

Superem alts estàndards que ens avalen com a empresa amb bones pràctiques socials, ambientals i corporatives.

Demana la teva targeta de crèdit imagin

Escaneja el QR i demana-la a l'app.

principal img