inapp_BUHipotecas_landing_02_ca

No dissimulis,
la hipoteca imaginBank
t'encantarà.

CONDICIONS LEGALS HIPOTECA IMAGINBANK

*Oferta vàlida fins al 30/06/2024.

Préstec hipotecari concedit per CaixaBank, S.A. Condicions financeres per a l'adquisició d'habitatge amb garantia hipotecària tenint en compte l'exemple representatiu per a una Hipoteca ImaginBank Fixa Bonificada amb un termini de devolució d'un màxim de 30 anys que s'indica a continuació:

1. TAE BONIFICADA: si es compleix la condició de bonificació, partint de la hipòtesi que optes a la bonificació. (i) import: 150.000 euros; (ii) durada: 25 anys; (iii) comissió d'obertura: 0%; (iv) tipus d'interès: fix; TIN bonificat: 3,10% (v) TAE bonificada: 3,822%; (vi) quota mensual: 719,14 euros; (vii) nre. de quotes: 300; (viii) import total degut (inclou despeses): 231.085,60 euros; (ix) cost total del préstec: 81.085,60 euros; (x) interessos: 65.742,00 euros. Sistema d'amortització francès.¹

2. TAE NO BONIFICADA: si no es compleix la condició de bonificació: (i) import: 150.000 euros; (ii) durada: 25 anys; (iii) comissió d'obertura: 0%; (iv) tipus d'interès: fix, TIN 3,85%; (v) TAE 4,336%; (vi) quota mensual: 779,38 euros; (vii) nre. de quotes: 300; (viii) import total degut (inclou despeses): 243.493,10 euros; (ix) cost total del préstec: 93.493,10 euros; (x) interessos: 83.814,00 euros. Sistema d'amortització francès.¹

La TAE pot variar depenent del termini i de l'import de l'operació i també per les revisions mensuals del compliment de la bonificació.

a) Altres condicions financeres comunes: compensació o comissió per reemborsament o amortització anticipada total o parcial que no podrà superar l'import de la pèrdua financera que pogués patir CaixaBank amb el límit del 2% del capital amortitzat durant els 10 primers anys, i de l'1,5% del capital amortitzat fins al final de la vida del préstec.

b) Despeses preparatòries que satisfarà CaixaBank: (i) impostos: 1.125,00 euros en actes jurídics documentats per a una responsabilitat hipotecària de 150.000 euros i un tipus impositiu del 0,75%; (ii) comprovació registral: 10,91 euros; (iii) notaria: 597,00 euros; (iv) gestoria: 363,00 euros; (v) inscripció registral: 283,00 euros.

c) Despeses preparatòries que assumirà el client: (i) taxació: 254,10 euros (si es formalitza l'operació, CaixaBank t'abonarà aquest import com a màxim al cap de 45 dies des de la data de constitució).

d) Serveis accessoris vinculats que assumirà el client: el client ha d'assumir el pagament d'una assegurança de danys. CaixaBank no comercialitza assegurances de danys; per tant, a continuació, t'oferim la prima resultant de simular una assegurança de la llar (que és el més similar a l'assegurança de danys que aquesta entitat comercialitza, amb la diferència que l'assegurança de la llar ofereix més cobertura). A l'efecte del càlcul de la TAE, es tindrà en compte la prima resultant de simular l'assegurança de la llar. No obstant això, el client pot contractar lliurement l'assegurança de danys, que és l'obligatòria, amb la companyia asseguradora que triï.

Assegurança de la llar: 317,00 euros prima anual. Import de la prima anual partint de la hipòtesi que no variarà durant la vigència de l'operació. L'import és merament orientatiu i té en consideració productes d'assegurances de la llar comercialitzats per CaixaBank, S.A. (l'exemple pren com a base un préstec hipotecari el capital del qual pugi a 150.000 € i per a un continent d'entre 100.001 € i 120.000 € i amb 100 m² d'habitatge construïts, en què l'import que caldrà abonar per aquest concepte durant tota la vigència de l'operació serà de 7.925,00 €). L'import és el resultat d'una simulació efectuada sobre la base d'un tram orientatiu i, per tant, en funció del continent i els metres quadrats exactes de l'habitatge, el valor pot variar.

Compte de pagament imagin: cal mantenir contractat un compte amb CaixaBank durant tota la vigència del préstec. El client haurà d'assumir el pagament del preu del manteniment del compte de pagament, que és gratuït en cas del compte d'imagin i que costa 15,00 euros/trimestre en cas del compte dia a dia. El càlcul de la TAE tindrà en compte el cost de manteniment del compte dia a dia.

Condicions de bonificació: es tracta de punts percentuals que es restaran del TIN, si es contracten els productes següents: (i) un dels titulars de l'operació tingui domiciliat durant els últims 6 mesos, en un dipòsit obert a CaixaBank, S.A., la nòmina o pensió, sempre que, l'import d'aquesta sigui superior a 1.200 euros al mes o bé, si treballa per compte propi, tingui domiciliats els ingressos nets mitjans dels últims 6 mesos, sempre que l'import mitjà resultant d'aquest període sigui superior a 1.200 euros: 0,30 punts. (ii) per contractar i mantenir vigent i al corrent de pagament una assegurança de Vida amb VidaCaixa, S.A. (llevat de MyBox Jubilació), comercialitzada per CaixaBank, S.A., per un capital mínim assegurat corresponent al 50% del finançament, la contractació i el manteniment de la qual seran objecte d'aquesta bonificació sempre que l'assegurat sigui la part deutora (tots o qualssevol dels seus integrants): 0,30 punts. (iii) per contractar i mantenir vigent i al corrent de pagament una assegurança de la llar de l'immoble hipotecat en garantia de l'operació amb SegurCaixa, S.A., comercialitzada per CaixaBank, S.A., o per contractar i mantenir vigent i al corrent de pagament una assegurança que cobreixi els danys que afecten amb més freqüència els edificis en construcció o rehabilitació amb SegurCaixa, S.A., comercialitzada per CaixaBank, S.A.: 0,15 punts.
Es comprovarà mensualment el compliment dels requisits indicats per aplicar les condicions de bonificació, i el tipus d'interès es podrà ajustar a l'alça o a la baixa segons la comprovació que faci CaixaBank amb aquesta periodicitat del compliment de la bonificació.

Assegurança de vida (simulació sobre una assegurança de vida i amortització) de 226,58 euros anuals (sota la premissa que la prima no variarà durant la vigència de l'operació ni s'actualitzarà en funció del capital amortitzat ni del transcurs dels anys dels contractants). La prima està calculada partint de la contractació d'una assegurança de vida pel 50% del capital i amb un assegurat de 30 anys.

Advertiments: (i) l'incompliment de les obligacions derivades del préstec pot tenir conseqüències greus per al deutor hipotecari, per al seu avalador o per al propietari de l'habitatge hipotecat, com ara la pèrdua del seu habitatge i d'altres béns; (ii) CaixaBank es reserva el dret a denegar la concessió de l'operació o a aprovar-la en les condicions que consideri convenients, amb l'anàlisi prèvia de la solvència del sol·licitant i en funció dels criteris de risc de l'entitat. (iii) la TAE, d'acord amb la llei, comprèn les condicions financeres de l'exemple, les despeses i serveis accessoris en el supòsit que la prima de l'assegurança no variarà durant la vigència del contracte. (iv) el termini de venciment de l'operació quedarà limitat al fet que l'edat del titular més jove no superi els 75 anys quan aquest finalitzi.

¹Sistema d'amortització francès: pagament d'una quota constant composta per una part d'amortització de capital i una altra dels interessos. La part d'interessos compresa en cada quota resulta d'aplicar el tipus d'interès efectiu al capital pendent d'amortització a l'inici de cada període mensual. La diferència fins a la quota és la part d'amortització del capital. Cada mes cal pagar interessos pel capital que queda per tornar. Al principi de la vida del préstec, tenim molt de capital per tornar; per això, la part de la quota és més alta en la part dels interessos que en la d'amortització de capital. Com que volem que la quota sigui constant, es redueix la part d'interessos i augmenta la part de capital a mesura que avança el temps. La quota és constant i es manté mentre no es modifiqui el tipus d'interès. Per exemple, si tinguéssim un préstec de 100.000 euros a 20 anys i a un tipus d'interès del 3,75%, les quotes mensuals serien de 592,89 euros. El primer pagament correspondria a 312,50 euros d'interessos i únicament a 280,39 euros de devolució del capital prestat. En canvi, 20 anys més tard, l'últim pagament seria d'1,85 euros d'interès i de 591,04 euros de capital.

Fórmula aritmètica (cànon francès)

ak = Ck * [(r/m)/ [1-[1+ (r/m)]−n]]

en què «ak» és la quota mixta d'amortització i interessos; «Ck» és el capital pendent d'amortització a l'inici del període; «r» és el tipus d'interès nominal anual, en tant per u; «m» és el nombre de períodes de liquidació del préstec compresos en un any; i «n» és el nombre de períodes de liquidació (de pagament d'amortització de capital i interessos) pendents.

Concessió de finançament subjecta a l'aprovació prèvia per part de l'entitat CaixaBank, S.A.


imaginBank de CaixaBank
NRI: 6733-2024/17317